چشم انداز اقدامات نظامي عربستان عليه يمن

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، يك گزارش بيانگر آن است كه پادشاه عربستان در روز ششم حمله هوايي عليه يمن در جلسه كابينه اين كشور شرايطي را براي پايان دادن به تهاجم عليه يمن مطرح كرده است كه شامل «بازگشت دولت سابق براي حكومت بر كل يمن، بازگرداندن اسلحه به دولت، عدم تهديد دولت از سوي گروه‌ها و احياء مذاكرات گروه‌ها و دولت تحت اشراف شوراي همكاري خليج فارس» مي‌باشد. اين اظهارات اگرچه در نگاه اول، تلاش عربستان براي بازگرداندن يمن به شرايط قبل از وقوع انقلاب دوم يمن به حساب مي‌آيد و در واقع احياء «مبادره خليجي» است اما در عين حال طرح موضوع «لزوم گفت‌وگو» و دعوت به تشكيل «دولت فراگير» در اين زمان و پس از گذشت دو هفته روز از عمليات نظامي هوايي، توجه عربستان به لزوم تغيير ريل از نظامي ـ امنيتي به سياسي را تداعي مي‌كند. عربستان در اين دوره نتوانست به يك ائتلاف واقعي عليه يمن شكل دهد و حملات هوايي آن هم نتوانست شرايط داخلي يمن را به ضرر انصارالله و متحدان آن تغيير دهد. اين خود از يك طرف ناكارآمدي حمله نظامي عليه يمن را به اثبات رساند و از طرف ديگر ناكارآمدي دستگاه نظامي و اطلاعاتي آل سعود را برملا كرد.

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

big-img

متن کاپشن اینجا قرار دارد

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

big-img

,

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

big-img

n

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

big-img

csa

شواهد و قرائن مي‌گويند اقدام نظامي عليه يمن نمي‌تواند «راه‌حل» تلقي شود. بنابراين سعودي‌ها در نهايت ناگزير به انتخاب يكي از اين دو راه‌اند؛ جنگ را بدون آنكه به نتيجه خاصي رسيده باشد، رها كنند و به طور يكجانبه آتش‌بس را اعلام نمايند و يا اينكه واسطه‌هايي را براي پيدا كردن «راه‌حل سياسي» فعال نمايند و به يك حداقل‌هايي در مواجهه با انقلاب مردمي يمن دست پيدا كنند.

english text

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، يك گزارش بيانگر آن است كه پادشاه عربستان در روز ششم حمله هوايي عليه يمن در جلسه كابينه اين كشور شرايطي را براي پايان دادن به تهاجم عليه يمن مطرح كرده است كه شامل «بازگشت دولت سابق براي حكومت بر كل يمن، بازگرداندن اسلحه به دولت، عدم تهديد دولت از سوي گروه‌ها و احياء مذاكرات گروه‌ها و دولت تحت اشراف شوراي همكاري خليج فارس» مي‌باشد. اين اظهارات اگرچه در نگاه اول، تلاش عربستان براي بازگرداندن يمن به شرايط قبل از وقوع انقلاب دوم يمن به حساب مي‌آيد و در واقع احياء «مبادره خليجي» است اما در عين حال طرح موضوع «لزوم گفت‌وگو» و دعوت به تشكيل «دولت فراگير» در اين زمان و پس از گذشت دو هفته روز از عمليات نظامي هوايي، توجه عربستان به لزوم تغيير ريل از نظامي ـ امنيتي به سياسي را تداعي مي‌كند.

  • یک
  • دو
  • سه
  1. یک
  2. دو
  3. سه

یک

دو

سه

عربستان در اين دوره نتوانست به يك ائتلاف واقعي عليه يمن شكل دهد و حملات هوايي آن هم نتوانست شرايط داخلي يمن را به ضرر انصارالله و متحدان آن تغيير دهد. اين خود از يك طرف ناكارآمدي حمله نظامي عليه يمن را به اثبات رساند و از طرف ديگر ناكارآمدي دستگاه نظامي و اطلاعاتي آل سعود را برملا كرد.


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *