ضرورت ایجادیک فاز نو/حلقه تنگ فکری نسل سوم!

 

تاریخ معاصر کشور،آنهم با تنوع وتشتت فرهنگی-سیاسی که دارد از پرمعضل ترین ادوار تاریخی به لحاظ آشوب زده گی سیاسی به شمار می رود.
حلقات فکری که؛ بیشتر رنگ وبوی سیاسی وعمق راهبردی منافع “تک محوری”، دارد ،عموما به لحاظ فرهنگی وراهبرد توسعه ملی-شهروندی است، متاسفانه ظرفیت ،ماهیت وقابلیت جمع سازی زیر یک چتر، و یکی سازی ایده ها درقالب گفتمان های فکری-فرهنگ حتی هنری را ندارد وازاین جهت هنوزهم عقیم،قومی وتک محورانه مانده/می چرخد که؛ جواب گوی مقتضیات وظرفیت های ایجاد شده عصر فعلی واندیشه آبدیت شده ی نسل سومی ها نیست.اگر نگاه عمیق ودره بینی مان را بیشتر معطوف نمایم بازهم متاسفانه آنچنان فرصت ها وامکانات ویژه ی که از آدرس های مشخص دریافت ومیل می شد، درست ،اساسی وبجا صرف وخرچ نشد. معدود احزاب یا جریان های دینی شاید باشد که از نظر من دربعد پرکتیکی اش شعاع وجودی ندارد وکار پیش نبرده است.
کلیت مباحث فکری وفرهنگی ما در تصادم با تضاد های سیاسی ازبین رفته /در حال گسستن است، اگر به واقعیت کلمه وعمق فاجعه پی نبریم وغافل از ایجاد فاز جدید یا بازدارنده این عوارض سرطانی نباشیم ،این نیم بند هویت نسل سومی ها هم رخت سفر خواهد بست ودر کشاکش بحران سیاسی پاک فراموش خواهیم شد، من شخصا در انتخابات های گذشته دراحزاب مختلف کار کرده ام ونقش خوبی را هم ایفا نموده ام ،اما به لحاظ صداقت وشرافت سیاسی هیچ جریان را صادق، متعهد وکارا نیافتم آنچه در جریان های سیاسی کشور مطرح است وبه عنوان یک اصل جا باز کرده ،سیاست” استفاده وحذف” است، با این سیاست اتومات مهره های ارزشی (نسل سومی ها)به عنوان ابزار استفاده والی تاریخ معین انقضا میابد که به نحوی ازصحنه کنار زده می شود .


حالا چه کسی یا خود ما بپذیریم یا نپذیریم عینیت های مشهود جامعه سیاسی افغانستان همین است.از دیر بازی گاهی به عنوان یک عنصر کوچک ایده های را در ذهنم می پروراندم وخیال های را تا آنسوی باور می بردم اما به لحاظ عملی ؛ کار بس دشوار ونیازمند تعدد هکماری های جمعی بود تا منحصر .!
اخیرا موج های جدید ونو ظهور کم -کم درحال جا باز کردن وتقلای برای سیاست وسهم گیری وقانون مندی آن در کشور است که ؛خوشبختانه همه خوبان وچهره های جوان نسل سوم وآواره کشور است.پنج ماهی می شود” فراکسون نسل سوم افغانستان” محکم ،کاکه واستوار در سکوی جمع بندی وهویت سازی سیاسی جوانان کشور از نقطه نظر کثرت گرای سیاسی-اعتقادی وارد شده ، من شخصا این حرکت را انقلاب فکری می نامم واگر قرار باشد نام دیگری نیز به آن اضافه شود همین انقلاب فکری بهترین خواهد بود، حالا امیدوارم به لحاظ پایبندی وتلاش همچنان استوار سد های سیاسی را بشکند وافق های تازه برای نسل سوم بگشاید،مطمئنا فراکسیون جریان احیاگر فضای پرواز برای اندیشه های عقب زده وخفته در آوار تعصب کور سیاسی خواهد شد.
امیدوار روزی ام ؛نسل سوم کشور به عنوان موتور جهنده وپر فروغ قلب سیاست های کشور گردد.
در ختم این سیاهه جا دارد از کدر رهبری واعضای مجرب فراکسون تشکری نموده ودست شان را به گرمی بفشارم.

“جلیل جنبش”

اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *