رقابت سیاستمداران سادات و هزاره در افغانستان چرا باید نگران جدایی سید و هزاره باشیم؟

رقابت سیاستمداران سادات و هزاره در افغانستان چرا باید نگران جدایی سید و هزاره باشیم؟ یکشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۶